Zamorska, I., V. Zamorskyi, Y. Halahur, V. Osyka, S. Belinska, I. Motuzka, T. Bozhko, O. Krasulya, and M. Fil. “QUALITY INVESTIGATION OF FROZEN GARDEN STRAWBERRIES AT PARTIAL DEHYDRATION BEFORE FREEZING”. EUREKA: Life Sciences, no. 1, Jan. 2020, pp. 11-17, doi:10.21303/2504-5695.2020.001051.