(1)
Kopytko, Y.; Zaets, V.; Naida, S.; Didkovskyi, V.; Damarad, A. RESEARCH OF THE RESONANCE PROPERTIES OF HELMHOLTZ RESONATORS. SR 2020, 10-16.