(1)
Nezbrytska, I.; Shamanskyi, S.; Boichenko, S.; Kharchenko, G.; Pavliukh, L. ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF WASTEWATER REMEDIATION TECHNOLOGIES USING MICROALGAE. SR 2020, 13-18.