[1]
Y. Kopytko, V. Zaets, S. Naida, V. Didkovskyi, and A. Damarad, “RESEARCH OF THE RESONANCE PROPERTIES OF HELMHOLTZ RESONATORS”, SR, no. 4, pp. 10-16, Aug. 2020.