Nezbrytska, I., S. Shamanskyi, S. Boichenko, G. Kharchenko, and L. Pavliukh. “ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF WASTEWATER REMEDIATION TECHNOLOGIES USING MICROALGAE”. ScienceRise, no. 5, Oct. 2020, pp. 13-18, doi:10.21303/2313-8416.2020.001459.